Politica de Confidentialitate

PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE REFERITOR LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de confidentialitate.

Informațiile din acest document exprimă politica Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. CINE ESTE OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Ştiinţei nr. 117, cod de identificare fiscală: 4068718 este operator de date cu caracter personal, înregistrat la ANSPDCP cu nr. 17498.

 1. CARE SUNT CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL VIZATE

In sensul REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, date cu caracter personal –  înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

Datele cu caracter personal vizate: nume, prenume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Datele cu caracter personal din categoriile speciale de date, având legătură cu starea de sănătate a persoanei vizate, sunt date care dezvăluie informații despre starea de sănătate fizică sau mentală, trecută, prezentă sau viitoare a persoanei vizate, informații despre persoana fizică adunate în cadrul înscrierii acesteia la serviciile de asistență medicală sau în cadrul acordării serviciilor respective persoanei fizice în cauză, un număr, un simbol sau un semn distinctiv atribuit unei persoane fizice pentru identificarea singulară a acesteia în scopuri medicale, informații rezultate din testarea sau examinarea unei părți a corpului sau a unei substanțe corporale, inclusiv din date genetice și eșantioane de material biologic. Date speciale sunt și orice informații privind, de exemplu, o boală, un handicap, un risc de îmbolnăvire, istoricul medical, tratamentul clinic sau starea fiziologică sau biomedicală a persoanei vizate, indiferent de sursa acestora, ca de exemplu, un medic sau un alt cadru medical, un spital, un dispozitiv medical sau un test de diagnostic.

 1. IN CE SCOP SUNT COLECTATE DATELE PERSONALE

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi colectează date personale doar în scopuri determinate, explicite și legitime. Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. Prelucrarea se face în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată. Datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi prelucrează date cu caracter personal din categoriile speciale de date, în scopuri legate de:

3.1 stabilirea unui diagnostic medical;

3.2 furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical;

3.3 gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială;

3.4 prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății;

3.5 asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a  medicamentelor sau a dispozitivelor medicale;

3.6 monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor sau a bunurilor publice/private;

3.7 resurse umane;

3.8 gestiune economico-financiară şi administrativă.

Aceste date cu caracter personal, din categoriile speciale de date, sunt prelucrate de angajați  supuși obligației de păstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul normelor stabilite de organisme naționale competente sau de o altă persoană supusă, de asemenea, unei obligații de confidențialitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de organisme naționale competente. Prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”).

 1. DESTINATARII DATELOR PERSONALE

Datele personale sunt destinate utilizării de către operator: Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi și sunt comunicate următoarelor instituții, în baza unui temei legal:

4.1 Ministerul Sănătății;

4.2 Direcția de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi ;

4.3 Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

4.4 Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Galaţi;

4.5 Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar;

4.6 Instanțe judecătorești;

4.7 Organe de cercetare: parchet, poliție;

4.8 Administratori legali ai registrelor naționale de boli.

4.9 Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi.

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi mai poate comunica date cu caracter personal furnizorilor sau prestatorilor de servicii cu care are relații contractuale. Aceștia sunt obligați, contractual, să respecte confidențialitatea și siguranța datelor pe care le pot primi și să nu le utilizeze decât în scopurile misiunii care le-a fost încredințată.

 1. PERIOADA DE PĂSTRARE/STOCARE A DATELOR

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi păstrează datele cu caracter personal pe o perioadă care nu depășește  perioada  necesară  îndeplinirii  scopurilor  în  care  sunt  prelucrate.  Datele  cu  caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi, în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate, în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”).

 1. CUM SUNT PROTEJATE DATELE PERSONALE

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi  asigură confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, manipulării, distrugerii sau acesării neautorizate. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant noilor tehnologii.

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

In conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor  fizice  în  ceea  ce  privește  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  și  privind  libera circulație a acestor date,  puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

7.1  Dreptul  de  acces  al  persoanei  vizate.  

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

7.2  Dreptul  la  rectificare.  

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, care o privesc.

7.3 Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”).  

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate în cazul în care scopul pentru care au fost colectate nu mai există, procesarea datelor contravine prevederilor legale, procesarea în exces a datelor contravine interesului personal sau atunci când procesarea a fost făcută în baza consimțământului expres.

Există situații care impiedică ștergerea datelor personale la cerea expresă: perioada obligatorie de arhivare, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

7.4  Dreptul la  restricţionarea  prelucrării.  

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, sau operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În cazul  în care prelucrarea a fost restricționată în  temeiul alineatului (1), astfel de  date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

7.5 Dreptul la opoziţie.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

7.6 Dreptul la portabilitatea datelor.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor , persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

7.7 Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor.

Persoana vizată are dreptul să înregistreze oricând o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor.

Autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor în România este:

Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România

Telefon: +40318059211

Website: www.protectiadatelor.ro

 1. SITE-UL www.pneumogalati.ro UTILIZEAZĂ COOKIE-URI

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, alcătuite în general din texte și cifre, care la accesarea unui site sunt salvate în browserul utilizat de către computer, telefon, tabletă sau orice alt dispozitiv prin care se accesează online site-ul respectiv. La fiecare accesare ulterioară a site-ului, browserul trimite către serverul site-ului web acest fișier, permitînd astfel identificarea unui vizitator care a revenit pe site. Cookie-urile ajută aplicațiile web să ofere răspunsuri personalizate, dar, în același timp, nu oferă acces decât la acele informații pe care doriți dumneavoastră să le împărtășiți.

Puteți seta navigatorul astfel încât să vă informeze în legătură cu prezența cookies-urilor. Aveți astfel libertatea de a accepta, respinge sau dezactiva cookies-urile.

 1. LINK-URI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI

Website-ul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi poate furniza link-uri către alte website-uri de interes. Aceste website-uri nu se află sub controlul nostru, drept pentru care nu ne putem asuma responsabilitatea sau obligațiile care decurg din activitatea entităților la care fac trimitere aceste website-uri.

Inainte de a divulga datele cu caracter personal în orice alt website, vă recomandăm să examinați termenii și condițiile pentru utilizarea acelui website precum și politica de confidențialitate aferentă lui.

 1. MODIFICĂRI LA PREZENTA POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate a fost actualizată în data de 28 iunie 2018.  Ne rezervăm dreptul de a o modifica de câte ori va fi necesar, pentru a ne asigura că oferim o informare relevantă și adecvată persoanelor vizate cu privire la colectarea și procesarea de către Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi a datelor personale.

 1. DATELE NOASTRE DE CONTACT

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi Str. Ştiinţei,  nr. 117 

Telefon: 0236/460.712, 0236/460.713

e-mail: spitalultbc@gmail.com

Sari la conținut