Drepturile Pacientului

Legea drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1 În sensul prezentei legi:

a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;

b)prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, valori, limba, opţiunilor politice sau antipatiei personale;

c)prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical;

d)prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;

e)prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.

Art. 2 Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

Art. 3 Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

CAPITOLUL II: Dreptul pacientului la informaţia medicală

Art. 4 Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

Art. 5 (1)Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(2)Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

Art. 6 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

Art. 7 Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

Art. 8 Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

Art. 9 Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

Art. 10 Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.

Art. 11 Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

Art. 12 Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 şi 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată.

CAPITOLUL III: Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

Art. 13 Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art. 14 Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.

Art. 15 În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Art. 16 În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.

Art. 17 (1)În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.

Art. 18 Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Art. 19 Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

Art. 20 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

CAPITOLUL IV: Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

Art. 21 Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

Art. 22 Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

Art. 23 În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

Art. 24 (1)Pacientul are acces la datele medicale personale.

(2)Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie.

Art. 25 (1)Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

(2)Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

CAPITOLUL V: Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

Art. 26 Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.

Art. 27 Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

Art. 28 (1)Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 26.

(2)Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

(3)Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

CAPITOLUL VI: Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

Art. 29 (1)În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

(2)Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului.

Art. 30 (1)Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.

(2)Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.

Art. 31 Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

Art. 32 Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

Art. 33 Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

Art. 34 (1)Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.

(2)Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

*) Admite sesizarea formulată de Curtea Militară de Apel, în Dosarul nr. 34/753/2013, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „dacă fapta medicului, care are calitatea de funcţionar public, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile art. 34 alin. 2 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin. 1 teza I din C. pen.”.

Stabileşte că fapta medicului angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, care are calitatea de funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. 1 lit. b teza a II-a din Codul penal, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile art. 34 alin. 2 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, nu constituie o exercitare a unui drept recunoscut de lege având ca urmare incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin. 1 teza I-a din C. pen.

Art. 35 (1)Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

(2)Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Art. 36 Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

CAPITOLUL VII: Sancţiuni

Art. 37 Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 38 (1)Autorităţile sanitare dau publicităţii, anual, rapoarte asupra respectării drepturilor pacientului, în care se compară situaţiile din diferite regiuni ale ţării, precum şi situaţia existentă cu una optimă.

(2)Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii.

(3)În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaborează normele de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 39 Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40 La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 78, 108 şi 124 din Legea nr. 3/1978privind asigurarea sănătăţii populaţiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Practică judiciară extinsă (1 referinte).

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 51 din data de 29 ianuarie 2003.

DREPTURILE PACIENTULUI

 • Sa solicite alt medic si sa se transfere la un alt spital cat timp acest lucru este fezabil si potrivit din punct de vedere medical;
 • Sa primeasca ingrijire in termeni de respect, in orice moment si in orice circumstante, astfel incat sa nu fie lezata demnitatea pacientului;
 • Sa accepte sau sa refuze oricare si toate medicamentele, tratamentele sau procedurile, sa fie informat cu privire la consecintele medicale ale unui astfel de refuz si sa-si asume responsabilitatea deciziilor sale;
 • Sa fie informat cu privire la politicile spitalului referitoare la plata si sa solicite inainte de tratament un estimat al costurilor serviciilor medicale, daca este cazul;
 • Sa examineze si sa primeasca explicatii detaliate ale facturilor intr-o forma care sa poata fi inteleasa;
 • Sa exprime ingrijorarea sau nemultumirea cu privire la calitatea ingrijirii si/sau a serviciilor primite.

OBLIGATIILE PACIENTULUI SI APARTINATORILOR

In vederea asigurarii conformitatii cu standardele noastre de calitate, siguranta si confidentialitate pe parcursul internarii dumneavoastra in Spital, va rugam atat pe dumneavoastra, cat si pe apartinatorii dumneavoastra, sa respectati urmatoarele reguli minimale:

· Sunteti solicitati sa va prezentati la consultaţii/ intervenţii/ internare la ora stabilită conform programării sau va anunţa Recepţia, în cazul în care programarea trebuie anulată sau modificată.

· La sosirea in Spitalul de Pneumoftiziologie Galati, veti prezenta la Receptie/Biroul de internari toate documentele solicitate necesare in vederea internarii biletul de trimitere de la medicul de familie/ specialist ambulatoriu, buletinul/cartea de identitate sau certificatul de nastere, dupa caz, cardul national de asigurari sociale de sanatate/ adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii, pentru cei care refuza cardul national din motive religioase sau de constiinta/ adeverinta inlocuitoare pentru cei carora li se va emite card national duplicat sau, dupa caz, pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul;

· Pe parcursul internarii in Spital, veti purta doar lenjerie adecvata, pusa la dispozitie de catre Spital sau proprie, dupa caz (ex.pijama, halat, papuci), Imbracamintea de Spital pusa la dispozita dvs se va folosi doar de catre dumneavoastra. Va rugam sa nu parasiti spitalul in aceasta tinuta.

• Sa solicitati orice informatii referitoare la facturile emise de catreSpitalul de Pneumoftiziologie Galati pentru serviciile medicale furnizate si sa achitati aceste facturi intocmai si la timp;

· In ceea ce priveste medicamentatia:

 • Medicamentele se pot administra doar cu acordul medicului curant;
 • Veti respecta cu stricteţe planul de tratament si indicatiile terapeutice prescrise de medicul curant;
 • Veti informa personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise, precum si despre orice schimbare pe care o doriti sau care intervine din cauze externe.
 • Sa nu impartati medicatia cu alte persoane;

· Sa solicitati personalului medical informatii privind starea de sanatate precum si despre tratamentul indicat;

• Sa oferiti personalului medical toate informatiile relevante si conforme despre starea de sanatate proprie, inclusiv alte informatii relevante de orice alta natura care pot afecta ingrijirea medicala din cadrul spitalului (spitalizări anterioare, regimuri alimentare şi stil de viaţă, apartenenţa religioasă, valori culturale, etnice etc.).

· Sa respectati regulile de acces de conduita si disciplina ale spitalului

· Va rugam sa respectati linistea si perioadele de odihna ale celorlalti pacienti internati in Spital, nu veti produce zgomote de orice natura (ex: sonorul echipamentului audio-video sau aparatelor de comunicatii) si nu veti initia acţiuni care pot produce disconfort pacientilor internati si celorlalte persoane din jur.

· Pastrati curatenia in spatiile comune, si dupa caz in rezerva, saloane, coridoare si orice alta dependinta a Spitalului pe care o veti folosi.

· Nu utilizati telefoane mobile in saloanele unde se afla aparatura medicala;

· In incinta Spitalului sunt interzise introducerea tigarilor si fumatul, precum si introducerea si consumul de bauturi alcoolice ori substante interzise de lege

· Nu aveti voie sa utilizati in incinta spitalului substante/obiecte inflamabile, care pot provoca incendii (ex: lumanari) sau orice alte substante/obiecte care pot afecta siguranta pacientilor, a personalului medical si administrativ si a Spitalului;

· Va rugam sa evitati orice actiune care poate avea drept consecinta distrugerea, alterarea sau sustragerea mobilierului, aparatelor electronice sau a tuturor dotarilor/bunurilor din dotarea Spitalului sau bunuri aflate in proprietatea altor persoane. Sa suportati orice prejudiciu, de orice natura, cauzata spitalului.

• Este interzisa deplasarea in alte departamente decat in cele in care sunteti internati, cu exceptia cazurilor care necesita investigatii;

· Veti avea un comportament adecvat si un limbaj politicos, veti respecta personalul medical si administrativ al Spitalului si normele de functionare ale acestuia, precum si pe ceilalti pacienti internati.

Sa respectati intimitatea si confidentialitatea persoanei, viata privata si programul celorlalti pacienti, inclusiv ale personalului medical. Nu sunt permise fotografiatul altor pacienti, a personalului medical si administrativ din Spital

. Din motive de siguranta nu sunt permise:

 • blocarea/incuierea usii de la rezerva in care este cazat pacientul;
 • fotografierea saloanelor, cabinetelor, blocului operator sau a oricaror incaperi/dependinte din cadrul Spitalului.

· Veti beneficia de mancarea pusa la dispozitie de Spital; din motive de siguranta medicala nu sunt permise alimente aduse din afara Spitalului fara aprobarea medicului curant/ medicului de garda. In cazul existentei unei astfel de aprobari din partea medicului curant/ medicului de garda, veti depozita alimentele aduse din afara Spitalului in frigiderul din salon/din oficiul alimentar, si nu in alte locuri (ex: noptiere, pervazurile ferestrelor salonului).

· Obiectele personale pastrate in rezerva sunt in siguranta. In situatia in care la externare veti uita un obiect, acesta se va pastra in receptia Spitalului si va fi returnat proprietarului la cerere.

• Sa va asumati intreaga responsabilitate cu privire la protectia bunurilor personale de valoare introduse in Spitalul de Pneumoftiziologie Galati;

 • Vizitatorii trebuie sa respecte programul de vizita stabilit de Spitalul de Pneumoftiziologie Galati: zilnic intre orele 08:00-20:00, maxim un vizitator in salon in acelasi timp, pe o durata care sa nu depaseasca 15 minute.
 • Vizitatorii trebuie sa poarte halat/ pelerina de protectie si botosi, sa nu se aseze pe patul pacientului sau pe al doilea pat liber din rezerva, sa se spele pe maini la intrarea si parasirea salonului;
 • Insotitorul are obligatia de a aplica zilnic regulile de igiena individuala;
 • Insotitorul trebuie sa aiba un comportament decent in Spitalul de Pneumoftiziologie Galati, respectuos fata de personalul medical si de intelegere fata de suferinta pacientilor;
 • Insotitorul va asigura linistea pe sectie mai ales intre orele 14:00-17:00 si 21:00-07:00, pentru confortul pacientilor;
 • Insotitorul este rugat sa coopereze parasind salonul pe durata efectuarii manevrelor medicale asupra pacientului (recoltari, manevre chirurgicale, etc) permitand personalului medical efectuarea acestora;
 • Pacientul trebuie sa fie informat si sa accepte ca pot exista motive obiective pentru care un serviciu medical nu este disponbil la un anumit moment
 • Trebuie sa anuntati receptia, in cazul in care va schimbati datele de contact sau datele personale (nume, stare civila)
 • In situatii exceptionale, este permis accesul vizitatorilor minori sub 16 ani in salonul pacientului.

Nu veti parasi Spitalul pe durata internarii, decat in urmatoarele situatii:

 • cazurile recomandate de medic (consulturi sau analize la alte unitati sanitare);
 • iesiri din incinta Spitalului aprobate de medic; in acest caz, va rugam sa anuntati asistentele medicale sau receptia cand intentionati sa va plecati si durata estimata a deplasarii;
 • in toate situatiile, aveti posibilitatea de a va deplasa in spital, cu conditia respectarii orelor de vizita stabilite de medici si a evitarii ariilor in care accesul este interzis;

· Evitati pe cat posibil scarile daca nu sunteti insotiti;

· In caz de incendiu va rugam sa respectati urmatoarele instructiuni: – nu folosiţi lifturile; – nu interveniţi la instalaţiile electrice; – nu blocaţi sistemele de închidere automata a niciunei usi de acces;

Persoanele responsabile cu cazurile de urgenţă se vor deplasa la faţa locului pentru a stabili natura incendiului şi pentru a acţiona până la ajungerea pompierilor. Dacă evacuarea este necesară, vă rugăm să vă conformaţi ordinelor pe care le primiţi.

In plus fata de regulile enumerate mai sus, atat dumneavoastra cat si apartinatorii dumneavoastra trebuie sa urmati in orice moment toate dispozitiile si normele interne ale Spitalului, aduse la cunostinta de catre personalului medical si administrativ al Spitalului.

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

– Sursa: legislatie.just.ro

Sari la conținut